Dijital Medya Planlama Hizmet Alımı

10 Tem 2023

                                                                                                                       1                                                      

 

DİJİTAL MEDYA PLANLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

SATIN ALMA BİRİMİ

 

Dijital Medya Planlama Hizmet Alımı 16/08/2020 tarih ve 31215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası: 2023/0006

 

1. İdarenin 

a) Adresi

:İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

b) Telefon

: 444 9 134

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@kavram.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi

: https://www.kavram.edu.tr/

 

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Teknik şartnamede belirtilen adet ve hizmetler

b) Teslim Yeri:

: Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

c) Süresi

: İşe Başlama Tarihinden itibaren 12 Ay dır.

 

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: Oğuzlar mah.1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

b) Tarihi ve saati

: 17/07/2023- 10:00

 

4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:

İçeriği idari Şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale katılım bedeli olarak, 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dokümanları mail ortamında gönderilecektir. TEB Bankası MONTRÖ Şube Kodu: 381 Hesap No: 67676633 IBAN: TR32 0003 2000 0000 0067 6766 33 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihaledeişin Tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış )takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. Diğer Hususlar: 

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler:
İdari Şartname için Tıklayınız.
Teknik Şartname için Tıklayınız.
Sözleşme için Tıklayınız.
KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

 
Standart Formlar:
Banka Referans Mektubu için Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli için Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu için Tıklayınız.
Evrak Listesi için Tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu için Tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi için Tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu için Tıklayınız.